Algemene Voorwaarden

§ 1 Voorwerp van de overeenkomst

 1. zentrada.network GMBH & Co KG (hierna te noemen zentrada.network) exploiteert op het internetplatform www.zentrada.nl een virtuele marktplaats, die uitsluitend ten dienste staat van informatie-uitwisseling in de Business-to-Business handel.
 2. Zentrada brengt op dit platform aanbieders en inkopers voor consumptiegoederen en zakelijke contacten door middel van aanbod-, contact- en aanbestedingsinformatie bijeen. Voorwaarde voor de toegang en het gebruik van het gesloten gebruikersplatform zentrada is het sluiten van een gebruikersovereenkomst met zentrada.network conf. § 3 lid 1. De via Zentrada gecommuniceerde wilsverklaringen en overeenkomsten komen direct en uitsluitend tussen de betreffende gebruikers tot stand en worden buiten het platform om nagekomen en afgewikkeld. Zentrada dient derhalve puur voor de informatieve aanknoping van zakelijke contacten en is geen partij in de koopovereenkomst.
 

§ 2 Gebruikers- en gebruiksvoorwaarden

 1. Het gebruik van Zentrada staat uitsluitend de leden van Zentrada ter beschikking.
 2. Alleen diegene, die bij een KVK geregistreerd zijn, kan zich als gebruiker aanmelden. Zentrada heeft het recht, van de gebruiker een bewijs aangaande de nakoming van de gebruiksvoorwaarden voor Zentrada te eisen. De geïnteresseerde garandeert, dat alle door hem verstrekte informatie waar en volledig is en hij in het bijzonder voldoet aan de gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker geen natuurlijk persoon is, dan dient de voor de gebruiker handelende persoon op verzoek van Zentrada zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de gebruiker aan te tonen. Zentrada heeft het recht, de details aangaande het vertegenwoordigingsbewijs te bepalen. Voor het overige staat Zentrada te goeder trouw ten opzichte van de overeenkomstige vertegenwoordigingsbevoegdheid.
 3. Indien de gebruiker een natuurlijk persoon is, dan dient deze meerderjarig en onbeperkt handelingsbekwaam te zijn.
 4. Er is geen sprake van een recht op het gebruik van Zentrada, omdat zentrada.network leden of aanbieders tijdens het proces van aanmelding en tijdens de looptijd van de overeenkomst te allen tijde - bijvoorbeeld in het kader van veiligheidsbedenkingen - en zonder opgave van redenen kan uitsluiten.
 5. Met de aanmelding erkent de gebruiker de onderhavige ALV alsmede mogelijke hem ter kennis gestelde wijzigingen van de ALV. Indien de ALV worden gewijzigd, wordt dat aan de gebruikers in schriftelijke vorm medegedeeld. Hij krijgt daarbij de mogelijkheid om in te gaan op de wijziging en de gebruiksrelatie te beëindigen. Gaat de gebruiker niet op de wijziging in, dan worden de nieuwe ALV beschouwd als te zijn erkend.
 

§ 3 Registratie en sluiting van de overeenkomst

 1. De gebruiker kan zich door het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier bij Zentrada registreren. Met de registratie erkent hij de specifieke bestelvoorwaarden alsmede de ALV. De aanmelding als gebruiker en de toelating tot het platform geschieden na binnenkomst van het aanmeldingsformulier bij Zentrada door overeenkomstige mededeling aan de gebruikers per mail en het toelaten van de gebruikersnaam en het wachtwoord in het systeem. De gebruiksovereenkomst komt pas tot stand door afsluiting van de toegangscodering of toezending van de opdrachtbevestiging per e-mail.
 2. Er is geen sprake van een recht tot het sluiten van een gebruiksovereenkomst. Zentrada behoudt zich voor, het sluiten van een gebruiksovereenkomst zonder opgave van redenen te weigeren of te herroepen, met name wegens (a) foutieve gegevens bij de aanmelding; (b) twijfel met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid en het juridische bestaan van de gebruiker en diens commerciële gebruikmaking, die op kosten van de gebruiker niet onverwijld door overlegging van passende bewijzen uit de weg zijn geruimd; (c) twijfel of argwaan met betrekking tot de serieusheid en kredietwaardigheid van de aanmelder/gebruiker; (d) verdenking van bedenkelijke manieren van zakendoen op Zentrada of concurrentiebelangen tegen Zentrada; (e) overtreding van de gebruiksrichtlijnen en de ALV van zentrada.
 3. De overeenkomst wordt afhankelijk van geldende bestelvoorwaarde voor een periode met automatische verlenging met nog eens 12 maanden of voor de in de overeenkomst vermelde minimale looptijd gesloten. De overeenkomsten worden steeds weer met dezelfde looptijd verlengd, wanneer zentrada niet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de volgende looptijd een schriftelijke opzegging ontvangt. Zentrada zal de ontvangst van de opzegging binnen 7 dagen per e-mail bevestigen.
 4. Het recht tot onmiddellijke opzegging en een eenzijdige uitsluiting om belangrijke reden van de zijde van Zentrada blijven hierbij onverlet.
 5. De gebruiker verplicht zich, Zentrada van alle wijzigingen op de bij de registratie vermelde gegevens onverwijld in kennis te stellen. De gebruiker dient er in het bijzonder voor te zorgen, dat zentrada voor de communicatie altijd beschikt over het actuele en geldige e-mailadres.
 

§ 4 Toegang, gebruikersnaam en wachtwoord

 1. De gebruiker verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat de gebruikersnaam en het wachtwoord worden beschermd tegen toegang van derden en ze in het bijzonder niet kenbaar te maken aan personen, die conform § 2 als gebruikers niet gerechtigd zijn of die niet toebehoren aan de eigen onderneming (uitgebreid afzonderlijk toegangsrecht).
 2. Ieder misbruik van gebruikersnaam of wachtwoord, waar de gebruiker kennis van krijgt of waarvan hij op grond van feiten een vermoeden van heeft, dient onverwijld aan Zentrada te worden gemeld. De gebruiker is aansprakelijk voor misbruik van zijn gebruikersnaam, tenzij hij kan bewijzen, dat het misbruik is ontstaan vanuit de gevarenzone van Zentrada.
 3. De toegang tot het platform kan worden geblokkeerd als tot drie maal toe een foutief wachtwoord wordt ingevoerd.
 

§ 5 Prestaties van Zentrada

 1. Zentrada biedt een platform, waarop de gebruiker als aanbieder informatie met betrekking tot productgegevens, belangstelling voor zakelijke relaties of aankoopwensen kan publiceren en zulke publicaties kan bekijken en met de betreffende aanbieder in contact kan treden.
 2. Voor leden en aanbieders (sellers) biedt Zentrada in het kader van verschillende vormen van lidmaatschap of premiumpakketten verschillende servicevarianten aan die via de bestelvoorwaarden zijn geregeld of waarvoor extra overeenkomsten worden gesloten.
 3. Zentrada heeft het recht om te allen tijde haar serviceaanbod, alsmede de tot haar online handelsplaats behorende functionaliteit en gebruikersinterfaces te wijzigen.
 

§ 6 Plichten van de gebruiker

 1. De gebruiker verzekert, dat alle gegevens, in het bijzonder met betrekking tot de door hem aangeboden producten, dienstverleningen of aanbiedingen tot het aangaan van zakelijke relaties juist en niet misleidend zijn. Hij treedt op Zentrada onder eigen naam op en is verantwoordelijk voor wat betreft zijn actuele adres-, bedrijfs- en contactgegevens.
 2. De aanbieder verzekert, dat hij onbeperkte beschikking over een aangeboden product heeft en dat dat niet bezwaard is met rechten van derden en in voldoende aantal stuks voor de verkoop ter beschikking staat.
 3. De gebruiker verplicht zich, alleen gebruik te maken van de dienstverleningen van Zentrada als dat in overeenstemming is met de algemene gebruiksregels (§ 7) voor aanbieders van Zentrada en de toepasselijke wetten, de goede zeden alsmede de algemene internetstandaarden. Ontoelaatbaar zijn in het bijzonder (a) de schending van rechten van derden, met name van eigendoms-, auteurs-, naams- of merkenrechten (b) inhouden, die van geweldverheerlijkende of pornografische aard zijn of anderszins in strijd zijn met de bepalingen van het wetboek van strafrecht (c) inputs, die virussen, Trojaanse paarden of andere programma's bevatten, die geschikt zijn om gegevens of systemen te beschadigen, heimelijk onder controle te krijgen of te wissen (d) het aanbieden van producten en inhouden, die niet in het openbaar verkocht of aangeboden mogen worden of het bezit ervan een geldend recht aantast.
 4. De gebruiker draagt alle kosten, die voor hem door inrichting of wijziging van zijn online aansluiting, door het gebruik van het openbare communicatienetwerk alsmede door de aanschaf en het onderhoud van zijn voor het gebruik van het platform noodzakelijke communicatieapparatuur ontstaan.
 5. Indien Zentrada op grond van een inhoud van een gebruiker voor nalatigheid, verwijdering, informatieverstrekking, kostenvergoeding of schadevergoeding door een derde een claim krijgt opgelegd, dan dient de gebruiker Zentrada te vrijwaren voor de uitgaven inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand. Als het omstreden is of er sprake is van een aanspraak door een derde en de gebruiker beroept zich op het niet bestaan van de aanspraken, dan kan de gebruiker de schadeclaim voorkomen, door Zentrada voor de afweer van de aanspraken vooraf voldoende zekerheid voor de kosten van een procedure en schadevergoedingsaanspraken te stellen en zich bij de strijd aan te sluiten.
 

§ 7 Advertenties en aanbiedingen van de verkoper

 1. Gebruikers kunnen als verkoper op Zentrada productaanbiedingen, advertenties voor het aanknopen van zakelijke relaties of aankoop-/contactwensen publiceren. Daarvoor is nodig dat het daartoe bedoelde invoerveld met de vereiste gegevens wordt ingevuld. Voor aanbiedingen op Zentrada gelden de volgende algemene voorwaarden en reclamerichtlijnen: - concrete product-/partijaanbiedingen voor de wederverkoop of de zakelijke inrichting met concrete beschrijving in headline en korte beschrijving alsmede vermelding van de prijs - advertenties voor het aanknopen van zakelijke relaties met typische en serieuze professionele inhouden. Uitgesloten zijn - de verwijzing naar homepagina en e-mailadressen in firmanamen, de afbeelding, headline en korte beschrijving van aanbiedingen - misleidende en objectief overdreven verklaringen - vaste prestatieomschrijvingen - aanbiedingen, waarmee geldend recht, in het bijzonder concurrentierecht, commerciële octrooirechten of overeenkomsten worden geschonden - concurrentierelevante aanbiedingen (handelsportalen) met betrekking tot Zentrada.
 2. De verwijzing naar verdere aanbiedingen en internetaanbiedingen van de gebruiker is in de daarvoor bestemde velden en de uitvoerige productbeschrijving toegestaan. De upload van zuivere HTML-code is binnen de uitvoerige beschrijving van de aanbieding mogelijk, zonder dat hierop in het afzonderlijke geval aanspraak op bestaat.
 3. Zentrada heeft het recht inhouden van aanbiedingen van gebruikers/verkopers alsmede hun identiteit en gebruiksvoorwaarden te controleren, bewijzen voor leverbaarheid te verlangen, aanbiedingen af te wijzen, te wijzigen, te deactiveren of te verwijderen.
 4. Zentrada heeft het recht aanbieders zonder opgave van redenen van de handel op Zentrada uit te sluiten resp. deelfuncties te deactiveren. Dit geldt in het bijzonder dan, wanneer de aanbieder in strijd handelt met zijn plichten, de reclamerichtlijnen of de algemene leveringsvoorwaarden. Hetzelfde geldt wanneer de veiligheidsbelangen van Zentrada en zijn leden dit verlangen.
 5. De advertentie is voor de gebruiker bindend gelanceerd, zodra deze in de database van Zentrada staat geregistreerd en door de gebruiker is vrijgegeven. De gebruiker kan zijn aanbieding op Zentrada zelf terugtrekken. De terugtrekking wordt van kracht op het moment van verwijdering of blokkering van de advertentie op Zentrada.
 6. De advertentie van de gebruiker op Zentrada vormt nog geen bindende aanbieding ter afsluiting van een koopovereenkomst. Andere gebruikers kunnen bij belangstelling voor een aanbieding per telefoon, telefax of ook per e-mail-contactformulier met de verkoper in contact treden. Zentrada stuurt per e-mail de belangrijkste gegevens van de belangstellende aan de aanbieder. Zentrada is derhalve slechts voor de uitwisseling van informatie en de aanknoping van zakelijke contacten en is geen partij in de koopovereenkomst.
 

§ 8 Toerekening van wilsverklaringen, handelingen en uitlatingen

 1. Bij alle op het online handelsplatform van Zentrada op initiatief van een gebruiker geplaatste, aan een andere gebruiker verstrekte of van deze aangenomen wilsverklaringen, semi-commerciële handelingen alsmede andere juridisch relevante uitingen of handelingen (samengevat "maatregelen") betreft het uitsluitend maatregelen van de gebruikers zelf. Zentrada handelt met betrekking tot deze maatregelen noch op eigen noch als vertegenwoordiger op vreemde naam.
 2. Met betrekking tot de dienstverlening in het kader van de betreffende beschikbaarheid aanvaardt Zentrada geen enkele verplichting.
 

§ 9 Facturering, vergoeding en speciale elektronische betalingen

 1. Met de registratie bij Zentrada dienen de gebruikerskosten conform de actuele prijslijst van Zentrada te worden voldaan en worden de vergoedingsregelingen door de gebruiker erkend. De gebruikerskosten dienen vóór gebruik overeenkomstig de gestelde termijnen met factuuradres aan zentrada.network te worden voldaan zonder dat er voor deze bijkomende kosten ontstaan.
 2. De aanspraak op vergoeding bestaat onafhankelijk van het gebruik of mogelijke bij overeenkomst vastgelegde beperkingen door Zentrada voor de overeengekomen periode. Dit geldt in het bijzonder ook voor beperkingen die zich op grond van incompatibiliteiten of specifieke software-instellingen bij de gebruiker of diens provider kunnen voordoen. De diensten van en de toegang tot Zentrada kunnen in het bijzonder dan worden beperkt, wanneer de gebruiker met de betaling van zijn gebruikerskosten in gebreke blijft.
 3. De gebruiker verklaart zich er expliciet mee akkoord, rekeningen en daarmee verbonden informatie van Zentrada per e-mail, als PDF voor originele afdruk te ontvangen en zorgt ervoor, dat Zentrada en zentrada.network hiervoor altijd over een actueel en bereikbaar e-mailadres beschikken. Op verzoek maakt zentrada.network een afdruk van de rekening, die per telefax of over de post wordt toegezonden.
 4. Mocht de gebruiker zentrada.network en Zentrada bij de aanmelding of tijdens de duur van het lidmaatschap toestemming hebben gegeven en gegevens voor het op elektronische wijze innen van de kosten voor het gebruik van Zentrada, per creditcard of automatische overschrijving hebben medegedeeld, dan is zentrada.network bevoegd tot het opslaan en doorgeven van die gegevens aan de overeenkomstige afwikkelingsservice en aan banken, voor zover de bepalingen aangaande gegevensbescherming en beveiligingen gewaarborgd zijn. De bevoegdheid tot automatische afschrijving bestaat in overeenstemming met de voorwaarden bij verlening ervan, totdat deze wordt herroepen, voor alle kosten van het huidige en toekomstige gebruik van Zentrada, onafhankelijk van de mogelijke zakelijke basis. zentrada.network is in het bijzonder bevoegd bij lopende overeenkomsten terugkerende kosten zoals de jaarlijkse contributie na de eerste opdracht daartoe zonder verdere actie te ondernemen per automatische overschrijving of creditcard te innen. De gebruiker is daarbij verplicht zentrada.network altijd op te hoogte te stellen van de actuele verbindingsgegevens. Mochten rechtmatige inningen vanwege protest of bij gebrek aan dekking niet worden uitgevoerd of worden gestorneerd, dan is de gebruiker naast de oorspronkelijke vordering verplicht tot vergoeding van mogelijke extra kosten en kosten van betalingsorganisaties jegens zentrada.network.
 5. Bij het uitblijven van betaling van de openstaande rekeningen zal zentrada.network haar vordering overdragen aan Flanderijn incasso en gerechtsdeurwaarders welke de vordering zullen verhogen met de wettelijk toegestane kosten. Alle incasso en gerechtelijke kosten zullen op de debiteur worden verhaald door Flanderijn. zentrada.network heeft na overdracht aan Flanderijn geen zeggenschap meer in het incasso traject. Enige betaling tijdens de incasso procedure gedaan aan zentrada.network ontheft de debiteur niet van zijn/haar plicht tot betaling van de incasso en/of gerechtelijke kosten aan Flanderijn.
 

§ 10 Gegevensbescherming, gegevensopslag, gegevensverzending

 1. Met aanmelding en registratie bij Zentrada gaat u als gebruiker akkoord met de opslag en verwerking van uw persoonlijke en zakelijke gebruikers- en gebruiksgegevens, uw gepubliceerde aanbiedingen, uw systeeminterne e-mailverkeer, voor zover deze in het kader van het zakelijk doel van Zentrada moeten worden vastgesteld en voor documentatie- en veiligheidsdoeleinden moeten worden gearchiveerd.
 2. Zentrada is met name bevoegd uw lidmaatschapsgegevens en e-mailadres, (a) in het kader van de door Zentrada uitgevoerde dienstverleningen op Zentrada te publiceren en met aanvragen aan aanbieders door te sturen (b) voor het verzenden van lidmaatschapsrekeningen en informatie met betrekking tot en van Zentrada, gedurende en in aansluiting op een lidmaatschap te gebruiken, totdat deze bevoegdheid door u wordt herroepen. (c) in het kader van wettelijke verplichtingen aan daartoe gerechtigde instanties mede te delen en (d) in alle gevallen met gerechtvaardigde belangstelling uit de activiteiten van de gebruiker op Zentrada aan andere leden of overheidsinstanties door te geven. De eventueel benodigde toestemming verleent de gebruiker met de acceptatie van deze bijzondere voorwaarden en door het gebruik van Zentrada.
 

§ 11 Garantie-uitsluiting

 1. Voor de in het kader van Zentrada verstrekte informatie, wilsverklaringen, overeenkomsten tussen derden en aanvragen met betrekking tot goederen en diensten gelden de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen ten gunste van SMV en Zentrada:
 2. Zentrada staat niet garant voor de tussen de respectievelijke gebruikers gemaakte afspraken en ter beschikking gestelde informatie.
 3. Zentrada sluit iedere garantie op de door de verkoper aan de koper geleverde goederen en dienstverleningen uit. In het bijzonder staat Zentrada niet garant voor de juistheid en volledigheid van de door een koper of verkoper verstrekte gegevens en mededelingen, voor de kwaliteit en bruikbaarheid van de te leveren goederen en diensten, voor de geschiktheid ervan voor een bepaald door de koper bestemd doel en daarvoor, dat de geleverde goederen en diensten geen rechten van derden schenden, voor het bestaan, de serieusheid en kredietwaardigheid van leden, gebruikers, aanbieders en kopers.
 4. Zentrada kan niet met volledige zekerheid uitsluiten, dat de persoon, die in de door Zentrada overhandigde of in ontvangst genomen wilsverklaringen als inkoper of aanbieder aangemerkt is, feitelijk niet bestaat. Het werkelijke auteurschap van een wilsverklaring blijft in zoverre altijd twijfelachtig. De gebruiker, die een aanbieding afgeeft of aanneemt, handelt daarom met betrekking tot het bestaan van de contractuele partner op eigen risico.
 5. Eveneens kan Zentrada niet met volledige zekerheid uitsluiten, dat een wachtwoord in de handen van de door een gebruiker niet voor verstrekking van wilsverklaringen gevolmachtigde persoon geraakt. Ook dit risico is voor de gebruiker zelf. Een aansprakelijkheid van Zentrada op grond van de regels van de boodschapper zonder macht van de boodschapper is uitgesloten, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 

§ 12 Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Zentrada is niet aansprakelijk voor aanspraken die ontstaan uit het feit, dat Zentrada tijdelijk in het bijzonder vanwege onderhoudswerkzaamheden niet voor de gebruiker ter beschikking staat, voor zover de uitval een totale tijd van meer dan 5 % van een jaar per kalenderjaar niet overschrijdt en bij langere uitval geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 2. Zentrada is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de op de website van Zentrada door gebruikers beschikbaar gestelde informatie, adviezen en aanbevelingen resp. voor de via de website van Zentrada toegankelijke informatie, adviezen en aanbevelingen van gebruikers.
  • In het bijzonder distantieert Zentrada zich inhoudelijk van alle met de aanbieding verbonden internetlinks, hun inhouden en auteurs en aanvaardt voor inhouden, zaken of schades die via zulke links tot stand komen geen aansprakelijkheid.
  • Zentrada is voor geen enkele schade verantwoordelijk, die ontstaat in verband met de onvolkomenheid van gebruikte software en hardware alsmede in het bijzonder door technische gebreken op het internet. Zentrada aanvaardt in het bijzonder geen aansprakelijkheid voor schade die onafhankelijk van schuld is en ontstaat vanwege ontbrekende beschikbaarheid resp. storingsvrij functioneren van het internet, de toepassing van soft- resp. hardware bij het gebruik van de website van Zentrada alsmede het foutieve of gebrekkig verrichten van de contractuele prestaties ten gevolge van technische risico's van de soft- en hardware alsmede van het internet. Dit geldt in het bijzonder ook voor beperkingen die zich op grond van incompatibiliteiten of specifieke software-instellingen bij de gebruiker of diens provider kunnen voordoen.
  • Zentrada is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door onvolkomenheid van de door de kopers op de website van Zentrada gedane aanbiedingen alsmede van de overeenkomstige antwoorden van de verkopers. Zentrada is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door verwijdering of onderdrukking van invoeren van de kopers en verkopers op de website van Zentrada resp. uit het niet verwijderen of onderdrukken ervan.
  • Zentrada is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit de eenvoudig nalatige verzaking van een niet essentiële contractuele verplichting. Dit geldt ook voor de eenvoudig nalatige verzaking van niet essentiële verplichtingen bij contractuele onderhandelingen en een eenvoudig nalatig veroorzaakte wettelijke aansprakelijkheid.
  • In geval van een aansprakelijkheid, uitgezonderd wegens opzet, is een verplichting tot schadevergoeding tot de typische en voorzienbare schade beperkt, in ieder geval echter tot de hoogte van de gemiddelde voor de opbrengst typische schade.
  • Zentrada is niet verantwoordelijk voor de totale inhoud van internetpagina's van derden in het bijzonder van de shops binnen Zentrada, waarin op directe of indirecte wijze naar de internetpagina van Zentrada wordt verwezen.
  • De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden overeenkomstig voor de wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en assistenten van Zentrada.
  • Zentrada wijst erop, dat kopers en verkopers zich tegen mogelijke schades kunnen verzekeren.
 

§ 13 Bevoegde rechtbank / Toepasselijk recht

 1. Voor deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De toepasselijkheid van de VN-handelsrecht is uitgesloten.
 2. Bevoegde rechtbank voor alle op grond van deze leveringsvoorwaarden afgesloten overeenkomsten is die te Würzburg. Zentrada heeft het recht, ook bij de algemeen bevoegde rechtbank van de gebruiker een rechtsvordering in te stellen.
 

§ 14 Slotbepalingen

 1. Het rekening houden met de algemene leveringsvoorwaarden van de gebruikers wordt hiermee weersproken.
 2. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst volledig of gedeeltelijk nietig zijn of hun geldigheid later verliezen, dan laat dat de geldigheid van de overeenkomst voor het overige onverlet.
 3. De ongeldige regeling dient door de partijen door een geldige te worden vervangen, die zoveel mogelijk overeenkomt met het economische succes van de nietige regeling.

(Versie: 19 februari 2009)